Privacyverklaring Odin Onderwijs

In deze privacyverklaring vindt u de belangrijkste informatie over het gebruik van persoonsgegevens in de online omgeving van Heutink ICT.

Waarom deze gebruikersovereenkomst?

Heutink ICT biedt met MOO een digitale leer- en werkomgeving waarbij met één persoonsgebonden inlog toegang kan worden verkregen tot een groot aanbod aan online materiaal, al dan niet onder gebracht bij externe partijen zoals uitgevers. Ten behoeve van deze online omgeving worden persoonsgegevens verwerkt. Wij vinden het belangrijk om uiterst zorgvuldig met persoonsgegevens om te gaan en u duidelijk te informeren over de wijze waarop wij persoonsgegevens gebruiken.

Verantwoordelijkheid van de school

Heutink ICT heeft het ‘Convenant Digitale Onderwijsmiddelen en Privacy - Leermiddelen en Toetsen’ onderschreven. In dit convenant is tussen aanbieders en de onderwijssectorraden vastgelegd dat een school in juridische zin de ‘verantwoordelijke’ is voor de verwerking van persoonsgegevens. Daardoor hebben en houden scholen zeggenschap over de gegevens die binnen leermiddelen worden verwerkt. Heutink ICT is een ‘bewerker’, die uitvoering geeft aan de opdracht van een school. Daarbij zal Heutink ICT altijd zorg dragen voor een passende beveiliging van persoonsgegevens. Het feit dat de school verantwoordelijk is voor de gegevensverwerking, brengt voor haar belangrijke verplichtingen met zich mee. Meer informatie hierover treft u op de websites van de PO-Raad en Kennisnet.

Bewerkersovereenkomst en beveiliging

In de Bewerkersovereenkomst van Heutink ICT wordt tussen scholen en Heutink ICT vastgelegd welke opdracht wordt gegeven tot verzameling en verwerking van persoonsgegevens bij het gebruik van de online omgeving van Heutink ICT.

Kennisgeving, verbetering en verwijdering van persoonsgegevens

Op grond van de wettelijke rolverdeling en het ‘Convenant Digitale Onderwijsmiddelen en Privacy - Leermiddelen en Toetsen’ moeten scholen (ouders van) leerlingen informeren over het gebruik van digitale leermiddelen en omgevingen. Betrokkenen kunnen via de school gebruikmaken van hun wettelijke rechten. Voor de uitoefening van deze rechten dienen betrokkenen zich dan ook te wenden tot de school.

Kan deze privacyverklaring worden gewijzigd?

Het kan voorkomen dat deze Privacyverklaring, Privacy Bijsluiters of de bewerkersovereenkomst in de toekomst wordt uitgebreid of gewijzigd. Alle wijzigingen worden op deze website gepubliceerd.

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 15 mei 2018.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Graag wijzen wij u op het volgende:

  • Heutink ICT gebruikt de ‘Model Bewerkersovereenkomst’, die onderdeel uitmaakt van het ‘Convenant Digitale Onderwijsmiddelen en Privacy - Leermiddelen en Toetsen’.
  • De Bewerkersovereenkomst vormt onderdeel van de Product- en Dienstenovereenkomst die op het gebruik van de online omgeving van toepassing is.
  • In onze Privacy Bijsluiter leest u voor welke doeleinden welke persoonsgegevens in opdracht van de school worden verwerkt.
  • Heutink ICT treft technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen garanderen een passend beveiligingsniveau.

Vragen

Heeft u verdere vragen of opmerkingen over de bescherming van persoonsgegevens? Neem dan gerust contact op met Heutink ICT via 074-2404606.